آن چه پیر در خشت خام می بیند، جوان در آینه هم نمی بیند.

شارژ هفته
شارژ ۱۱ گرگ ها گوزن‌های بدشانس رو نمی‌کشند؛ اونا گوزن های ضعیف رو می‌کشند! (از فیلم رودخانه ویند)
اینجا شارژ های هفتگی را جمعه به جمعه می نویسم.
دنبالم کن!
ثبت رایانامه در خبرنامه
ثبت شماره در خبرنامه

الفبای طلبگی

« ماهیت » را فدای « وجود » نمی کنند و بر متنِ دین ، حاشیه ی دنیا نمی زنند . فروع نفسانیات را به اصول الهیات بر می گردانند . نه در عرصه ی جر و بحث ، مجرورِ جدل می شوند و نه ازخط اصیل ، نسخه ی بدل .

هر که « الفبای طلبگی » را نداند ، دچار « جهل مرکب » می شود و هرکه با زیر و زِبَر « آیات علم » و « سوره های معرفت » بیگانه باشد ، قرائتش غلط خواهد شد.

پس باب اول کتاب حوزه ، آموختنِ این الفبا و آشنایی با حرکات وسکنات این فرهنگ است . تا طلبه از « طلبه نما » متمایز شود .

زندگی شان عطف به مبدأ است و وصل به معاد . با نفی خود ، اثباتِ خدا می کنند و غرور را از نفس خویش جدا می کنند .

در محرمات ، اهل توقف اندو در شبهات ، اهل احتیاط . ضمیر خود را در افق تقوا ظاهر می سازند . با شُهرت و نام ، خود را گم نمی کنند و با پُست و مقام و چند سلام ، پشت به حوزه نمی کنند و « معانی » نخوانده به « بیان » نمی پردازند.

به جرح و تعدیلِ نفس مشغولند و هر روز ، عمرِ خود را « تجزیه و ترکیب » می کنند .

افعال شان بی حرف علّه ، به مصدر خلوص بر می گردد . اسم شان مبنی بر فتح است و فعل شان لازم و حرفشان جازم .

نه در حرف ، منفی بافند و  نه در ادعا اهل لاف و گزاف . نه در جای وقف ، حرکت می کنند و نه در جای حرکت ، اهل وقفند .

از معتکفانِ حجره ی « لم و لمّا » بیزارند و از سایه نشینانِ « لیس و لا » برکنار .

مشتق اند ، اما از علم . جامدند ، اما بر دین . اجوف اند ، اما از ریا . ناقص اند ، اما از رذایل . مجرّدند ، اما از تعلقات . مزیدند اما در فضایل . قبای ریاضت بر تن دارند و عبای عبادت بر دوش . نعلینِ اراده در پا و زمزمه ی تهجد در گوش . با عینکِ بصیرت ، کتابِ نفس را مرور می کنند . با ذرّه بین محاسبه ، عیوب خود را می یابند و با قلمِ تهذیب ، خطا ها را اصلاح می کنند .

به حجت ظاهر قائلند ، اما از باطن خود غافل نمی شوند . حاشیه می خوانند ، اما در متن اند . هم آشنا به اشارات اند ، هم کنایه . هم اهل رسالتند، هم رساله .

هم صاحب کفایتند ، هم کفایه . هم اجازه ی « جهاد » می گیرند ، هم « اجتهاد » .

« ماهیت » را فدای « وجود » نمی کنند و بر متنِ دین ، حاشیه ی دنیا نمی زنند . فروع نفسانیات را به اصول الهیات بر می گردانند . نه در عرصه ی جر و بحث ، مجرورِ جدل می شوند و نه ازخط اصیل ، نسخه ی بدل .

از محکمات دین ، طفره نمی روند و در متشابهات دل سرگردان نمی شوند .

نه « رسائل » را وسیله ی دنیا می کنند و نه « مکاسب » را دکان کسب می سازند .

نه در شعر ، قافیه خلوص را می بازند ، نه در خطابه ، قولِ بلا عمل دارند . نه در تألیف به تفرقه می افتند و نه در تحقیق از حق دور می شوند . نه در فکر ، دچار دور و تسلسل اند ، نه در عمل اسیر جهل و تغافل .

صرفشان حرف را از معاد می زند . نحوشان ، صرف آخرت می شود . کلامشان تجریدی است و فلسفه شان صداریی . فقه شان جواهری است و اصولشان رسائلی .

منطق شان عاشورایی است و حماسه شان حسینی و عرفان شان سجادی . بدیع شان بدعت ستیز است و بیان شان شبهه سوز و از بدایه ی حکمت تا نهایه ی حکومت، در خط امام و ولایت اند . از مقدّمات، فراتر می روند ، از سطح به عمق می رسند و در خارج ، به داخل می اندیشند . هم حجره ی « حالند » و هم بحثِ « اشتغال » .

بیش از « مدرک » به « درک » می اندیشند . بیش از « مدارج » به « معارج ». درسشان « تکلیف » است و امتحانشان « جهاد » و قبولیشان « شهادت » .

این ها گوشه ای از الفبای طلبگی است.

خدایا ما را با الفبای این کتاب ، آشنا بگردان ، « عَرَض هایمان » را « جوهر » کن و « مفردهایمان » را « جمع » گردان . انقلابیون ما را « مقدس » و « مفید » کن و مدرسانمان را چون « مدرس » و « شهید » .

خدایا تا مار را اهل « ضمیر »  نکرده ای ، « ظاهر » نکن .

 

این متن ، عیناً بیانات ارزشمند استاد جواد محدثی می باشد .

 • من برای نظر شما و آزادی نظر شما احترام فراوان قائلم . نظر شما در این پایگاه ، بلافاصله منتشر می شود.
 • چنان چه آدرس رایانامه ی خود را وارد نمایید ، از پاسخ بنده آگاه می شوید.

از لطفتان سپاسگزارم
دیدگاه دیگران
 1. مریم

  نه در حرف ، منفی بافند و نه در ادّعا اهل لاف و گزاف . نه در جای وقف ، حرکت می کنند و نه در جای حرکت ، اهل وقفند .
  نه « رسائل » را وسیله ی دنیا می کنند و نه « مکاسب » را دکان کسب می سازند .
  بیش از « مدرک » به « درک » می اندیشند . بیش از « مدارج » به « معارج ». درسشان « تکلیف » است و امتحانشان « جهاد » و قبولیشان « شهادت » .
  این قسمت ها واقعا زیبا بود ودر کل تمامش عالی بود .