در قیامت ، از ما به اندازه ی استعدادمان انتظار دارند . (عین صاد)
شارژ هفته
شارژ ۱۰ نگران دزدیده شدن ایده هایتان نباشید ؛ بلکه نگران اجرایی کردن ایده هایتان باشید . بجنبید ...
اینجا شارژ های هفتگی را جمعه به جمعه می نویسم.
دنبالم کن!
ثبت رایانامه در خبرنامه
ثبت شماره در خبرنامه این تابع منسوخ شده است و در آینده اضافه خواهد شد.

بایگانی عکس هفته

۰ دیدگاه
۶ دیدگاه
۴ دیدگاه
۲ دیدگاه
۵ دیدگاه
۴ دیدگاه
۰ دیدگاه
۴ دیدگاه
۰ دیدگاه
۰ دیدگاه