علم معمولاً از خطا مبراست اما علما خيلی اوقات خطا می کنند.

شارژ هفته
شارژ ۱۱ گرگ ها گوزن‌های بدشانس رو نمی‌کشند؛ اونا گوزن های ضعیف رو می‌کشند! (از فیلم رودخانه ویند)
اینجا شارژ های هفتگی را جمعه به جمعه می نویسم.
دنبالم کن!
ثبت رایانامه در خبرنامه
ثبت شماره در خبرنامه

بایگانی عکس هفته

۱ دیدگاه
۶ دیدگاه
۵ دیدگاه
۲ دیدگاه
۸ دیدگاه
۴ دیدگاه
۰ دیدگاه
۴ دیدگاه
۰ دیدگاه
۰ دیدگاه