گاهی برای رسیدن به خوبی ها باید از خوشی ها گذشت.

شارژ هفته
شارژ ۱۰ نگران دزدیده شدن ایده هایتان نباشید ؛ بلکه نگران اجرایی کردن ایده هایتان باشید . بجنبید ...
اینجا شارژ های هفتگی را جمعه به جمعه می نویسم.
دنبالم کن!
ثبت رایانامه در خبرنامه
ثبت شماره در خبرنامه

بایگانی عکس هفته

۱ دیدگاه
۶ دیدگاه
۵ دیدگاه
۲ دیدگاه
۶ دیدگاه
۴ دیدگاه
۰ دیدگاه
۴ دیدگاه
۰ دیدگاه
۰ دیدگاه